Categorii Produse
Cos de cumparaturi

Politica de confidentialitate

I. Informații generale

Confidențialitateadatelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupărileprincipale ale MIST GEMS SRL, cu sediul în Str.Berzei nr.62 sector 1 Bucuresti Romania, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelordumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet margele-beads.store.ro. („Site-ul”)

II. Categoriile de datecu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, MIST GEMS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cumar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresade livrare, date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplucomportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul MIST GEMS SRL, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați înmod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasăriiunei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă dinutilizarea Site-ului.

Dacă pentru a vă creacont de utilizator pe Site, utilizați contul dumneavoastră de Facebook sauGoogle, MIST GEMS SRL va prelucra următoarele date publice deprofil afişate de aplicaţiile respective: nume utilizator, adresa de e-mail.

În cazul în carealegeți să vă creați cont de utilizator doar înainte de a finaliza comanda unuiprodus disponibil pe Site, se va solicita adresa dumneavoastră de e-mail înbaza căreia va fi creat automat un cont. În cazul în care nu finalizațicomanda, adresa de e-mail și celelalte date furnizate nu vor fi stocatede MIST GEMS SRL, iar contul creat va fi șters automat.

II.2. Dacă sunteți vizitator alSite-ului, MIST GEMS SRL va prelucra datele dumneavoastră cucaracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizăriiSite-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact/ întrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

III. Scopurile șitemeiurile de prelucrării

III.1. Dacă sunteți client al Site-ului, MIST GEMS SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personalastfel:

·        pentru desfășurarearelației contractuale dintre dumneavoastră şi MIST GEMS SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea şifacturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stăriicomenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrareadatelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat întredumneavoastră și MISTGEMS SRL, definit în cuprinsulTermenelor și Condițiilor https://margele-beads.store.ro/politica-de-confidentialitate Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracterpersonal este necesară pentru executareaa acestui contract. Refuzul furnizăriidatelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilorcontractuale dintre dumneavoastră și MIST GEMS SRL.

·        pentru îndeplinireaobligațiilor legale care incumbă MIST GEMS SRL în contextulserviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor înmaterie fiscală, precum și în materie de arhivare.

Temei: Prelucrareadatelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligațiilegale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzulfurnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea MIST GEMS SRL de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci înimposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

·        pentru activităţi demarketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor decomunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produseleşi serviciile oferite de MISTGEMS SRL, prin intermediulSite-ului.

Temei: Prelucrareadatelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământuldumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprimaconsimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuțeicorespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului,la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unorastfel de comunicări comerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecăruie-mail/ sms conţinând comunicări comerciale. În plus, puteți să vă dezabonațiprin accesarea secțiunii Informațiile contului meu.

Furnizarea datelordumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrareadatelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentrudumneavoastră.

·        în scopul efectuăriidiverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului,realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vedereaîmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

Temei: Prelucrareadatelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al MIST GEMS SRL de a îmbunătății permanent experiența clienților pe Site.Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzulfurnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentrudumneavoastră.

III.2. Dacă sunteți vizitator alSite-ului, MIST GEMS SRL prelucrează datele dumneavoastră cucaracter personal astfel:

·        pentru activităţi demarketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor decomunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privindprodusele şi serviciile oferite de MIST GEMS SRL, prin intermediulSite-ului.

Temei: Prelucrareadatelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământuldumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.

Vă puteți exprimaconsimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin completarea șibifarea căsuței corespunzătoare din formularul pentru abonarea la newsletterdisponibil pe Site. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicăricomerciale puteți folosi opţiunea de la finalul fiecărui e-mail/ sms conţinândcomunicări comerciale.

Furnizarea datelordumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământuluipentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmărinegative pentru dumneavoastră.

·        pentru rezolvareaplângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţiiexperiența dumneavoastră oferită pe Site.

Temei: Prelucrareadatelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al MIST GEMS SRL de a asigura funcționarea corectă a Site-ului, precum șipentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor Site-ului, inclusivprin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelordumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentruacest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

IV. Durata pentru carevă prelucrăm datele

Ca principiu, MIST GEMS SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atâtcât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în caresunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată araporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin însarcina MIST GEMS SRL (de ex., în cazul documentelorjustificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut delege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursulcăruia au fost întocmite).

În situaţia în caresunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator,prin apăsarea butonul Ștergere cont din secțiunea Informațiile contuluimeu, MIST GEMS SRL va interpreta această acțiune caopțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comercialeprin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prinintermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul deutilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen.Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automatștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care dorițisă nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă dorițiștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII demai jos.. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel contexistă cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fiînregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenziactive.

Dacă vă retragețiconsimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, MIST GEMS SRL va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracterpersonal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de MIST GEMS SRL pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastrăînainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelorcu caracter personal

Pentru îndeplinireascopurilor de prelucrare, MISTGEMS SRL poate dezvăluidatele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități caresprijină MIST GEMS SRL în desfășurarea activității prin intermediulSite-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori cătreautoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativenumerate:

·        pentru administrareaSite-ului;

·        în situațiile în careaceastă comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau altefacilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diversecampanii promoționale organizate de către MIST GEMS SRL prin intermediulSite-ului;

·        pentru menținerea,personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prinintermediul lui;

·        pentru efectuareaanalizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor deutilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță șiautentificarea utilizatorilor;

·        pentru transmiterea decomunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute delege;

·        atunci cânddezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

VI. Transferul datelorcu caracter personal

Datele cu caracterpersonal furnizate către MISTGEMS SRL pot fitransferate în afara României, dar doar către state din UniuneaEuropeană. 

 

VII. Drepturile de carebeneficiați

În condițiile prevăzutede legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitatede persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

·        dreptul la informare,respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrareefectuate de către MIST GEMS SRL, conform celor descrise în prezentuldocument;

·        dreptul de acces ladate, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea MIST GEMS SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în caresunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii saucategoriile de destinatari ai datelor, etc;

·        dreptul larectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzierijustificate, de către MISTGEMS SRL a datelor cucaracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelorincomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar lacare au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru sedovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

·        dreptul la ștergereadatelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul incare se aplică unul dintre următoarele motive:

·        acestea nu mai suntnecesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sauprelucrate;

·        în cazul în care esteretras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

·        în cazul în carepersoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care săprevaleze;

·        în cazul în caredatele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

·        în cazul în caredatele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligațiilegale;

·        datele cu caracterpersonal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societățiiinformaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidentacăruia se află operatorul.

Este posibil ca, înurma solicitării de ștergere a datelor, MIST GEMS SRL să anonimizezeaceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue înaceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

·        dreptul larestricționarea prelucrării în măsura în care :

·        persoana contestăexactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudiniidatelor;

·        prelucrarea esteilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal,solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

·        operatorul nu mai arenevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanavizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept îninstanță; sau

·        persoana vizată s-aopus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul detimp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevaleazăasupra celor ale persoanei vizate.

·        dreptul laportabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracterpersonal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-unformat ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise decătre MIST GEMS SRL către alt operator de date, în măsura încare sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·        dreptul la opoziție –în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita printransmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

·        în orice moment, dinmotive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, cadatele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al MIST GEMS SRL sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor încare MIST GEMS SRL poate demonstra că are motive legitimeși imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor,drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea,exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

·        în orice moment, înmod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fieprelucrate în scop de marketing direct.

·        dreptul de a nu fisupus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectulunei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate,inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privescpersoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·        dreptul de a vă adresaAutorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu CaracterPersonal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebărisuplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal suntprelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm săvă adresați la adresa de email: office@margele-beads.store.ro

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multeinformații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm săaccesați următorul link: https://margele-beads.store.ro/politica-cookies